Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Nabór na wolne stanowisko - informatyk

Treść

Nabór na wolne stanowisko - Informatyk

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce poszukuje kandydata na stanowisko:

Informatyka

Wymiar etatu: 1/2

Okres zatrudnienia: od 01.07.2022 r.

Miejsce wykonywania pracy: Szczawnica, ul. Szlachtowska 75 b

I.  Wymagania niezbędne od kandydata:

Spełnienie poniższych warunków:

 • Posiada wykształcenie o profilu informatycznym (lub w trakcie nauki).
 • Posiadanie wiedzy zapewniającej obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy na stanowiskach  wyposażonych w komputery.
 • Znajomość przepisów prawnych z zakresu ustawy o ochronie danych osobowych, ustawie o dostępie do informacji publicznej, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej.
 • Doświadczenie i umiejętność administrowania serwerami oraz sieciami opartymi na serwerach.
 • Bardzo dobra znajomość systemów z rodziny Microsoft Windows.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu biurowego Microsoft Office.
 • Podstawowa znajomość funkcjonowania sieci lokalnych, zagadnień z zakresu sieci LAN i WAN.
 • Umiejętność instalacji, obsługi, konfiguracji sprzętu komputerowego i peryferyjnego,
 • Doświadczenie w budowaniu standardów i dokumentacji dotyczącej inwentaryzacji sprzętów IT.
 • Umiejętność w zarządzaniu magazynem na potrzeby zapewnienia ciągłości pracy z zakresu IT.
 • Znajomość zasad zabezpieczeń infrastruktury informatycznej i baz danych.
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji.
 • prawo jazdy kategorii B.

Ponadto :

 • Posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych,
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • Posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków informatyka.

Do głównych zadań na stanowisku będzie należało m.in. :

 • Zapewnienie wsparcia w ramach problemów technicznych, sprzętowych i systemów zgłaszanych przez pracowników zarówno zdalnie, jak i bezpośrednio.
 • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego urzędu w zakresie sieci informatycznej LAN i WAN, oprogramowania i sprzętu.
 • Diagnozę oraz rozwiązywanie bieżących problemów z oprogramowaniem i sprzętem użytkowników.
 • Bieżąca obsługa i zabezpieczenie funkcjonowania systemu informatycznego w CKiW OHP w Szczawnicy – Jabłonce oraz archiwizowanie danych.
 • Nadzór nad umowami zawieranymi z firmami zewnętrznymi w zakresie działań informatycznych prowadzonych przez CKiW OHP w Szczawnicy – Jabłonce.
 • Przygotowywanie sprzętu komputerowego dla nowych stanowisk pracy w CKiW OHP w Szczawnicy – Jabłonce.
 • Instalowanie i konfigurowanie oprogramowania oraz wsparcie dla systemów wewnętrznych.
 • Zarządzanie systemem ewidencji sprzętu.
 • Nadawanie uprawnień dla użytkowników do systemów informatycznych  używanych w CKiW OHP w Szczawnicy – Jabłonce, oraz dbałość o stan urządzeń (dopuszczenie do pracy urządzeń posiadających certyfikaty na znak bezpieczeństwa).
 • Zakładanie i konfiguracja kont e-mail dla pracowników CKiW.
 • Sprawowanie nadzoru nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwym zabezpieczeniem danych gromadzonych w CKiW przed utratą i dostępem osób nieuprawnionych (archiwizacja danych, kontrola antywirusowa itp.).
 • Pomoc i szkolenie użytkowników w zakresie obsługi systemów, programów oraz sprzętu komputerowego.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 • list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 Dz.U.2018 poz.1000 z  późn. zm.

Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie dokumentów w terminie do dnia 
24.06.2022 r.  do godz. 12.00  na adres:

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce,                                              34-460 Szczawnica,  ul. Szlachtowska 75 b
Informacje telefoniczne pod nr 18 26-227-80

Wybór kandydata na stanowisko informatyka nastąpi po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.  

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.
29607