Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Koła zainteresowań

Treść

ROZKŁAD ZAJĘĆ KÓŁ ZAINTERESOWAŃ NA ROK SZKOLNY 2020/ 2021

LP.

KOŁO ZAINTERESOWAŃ

OSOBA PROWADZĄCA

TERMIN REALIZACJI

1.

Koło fotograficzno - krajoznawcze

„ Flesz”

Joanna Jankowska

2 razy w miesiącu ( 16.00-18.00- zajęcia w terenie zgodne z planem wychowawcy)

2.

 

Koło sportowo- rekreacyjne

„ Power”

 

Katarzyna Hryc

 

Każda środa 16.00-18.00

Każdy czwartek 18.30-20.00 -zajęcia w zgodne z planem wychowawcy)

3.

Koło artystyczne „ Mam talent”

Anita Jarek

Każdy czwartek 16.00-18.00 zajęcia w zgodne z planem wychowawcy)

4.

Koło plastyczno- techniczne „ Barwy Tęczy”

Romualda Prośniak

 

Każdy poniedziałek 14.00-16.00

 

5.

Koło ekologiczne „Przyrodnik”

Aneta Gabryś

2 razy w miesiącu ( 16.00-18.00- zajęcia w zgodne z planem wychowawcy)

 

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

W jednostce opiekuńczo- wychowawczej OHP funkcjonują różnorodne koła zainteresowań. Ich celem jest wspieranie i rozwijanie zainteresowań, pasji, uzdolnień uczestników. Mają za zadanie wypełnić czas wolny, który powinien być źródłem refleksji, rozwijania własnej kreatywności, przedsiębiorczości i przyjaźni. Koła posiadają różny profil tematyczny różną strukturę. Koła ukierunkowane są na predyspozycje, możliwości i zainteresowania młodzieży, a także na walory edukacyjne
i wychowawcze. Koło zainteresowań zapewnia młodzieży nie tylko możliwość wykonywania interesujących i ciekawych zadań, lecz także pozwala jej sprawdzić swe uzdolnienia, pogłębić i rozbudzić określone zainteresowania, spędzić pożytecznie czas wolny od nauki szkolnej i zajęć praktycznych.

Celem nadrzędnym działalności koła zainteresowań jest zwiększenie roli szeroko rozumianej kultury oraz sportu w procesie edukacji i przygotowania młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno- zawodowym. Koordynatorem działań danego koła jest wychowawca internatu. Uczestnictwo młodzieży jest dobrowolne. Struktura zajęć posiada formę pozwalająca na dostosowanie programu do potrzeb, a program koła skonstruowany jest tak, aby wychowawca/opiekun realizujący jego założenia mógł sprzyjać rozwojowi uczestnika, kształtować jego umiejętność twórczego myślenia, rozwiązywania problemów i wyciągania logicznych wniosków. Rodzaje kół wynikają z różnorodności obszarów tematycznych zainteresowań młodzieży oraz możliwości jednostki. Częstotliwość zajęć jest dostosowana do specyfiki funkcjonowania koła. 

W Centrum w Szczawnicy funkcjonuje 5 tematycznych kół zainteresowań tj.:

Koło fotograficzno- krajoznawcze „ Flesz”- celem koła jest rozwijanie zainteresowania sztuką fotograficzną oraz kształcenie umiejętności fotografowania. Zajęcia maja na celu rozwój kreatywności i twórczości młodzieży, pomoc w rozwoju indywidualnych talentów oraz rozwój zainteresowań kulturą i pięknem regionu.

Koło sportowo- rekreacyjne „ Power”- celem koła jest promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia oraz kształtowanie i utrwalanie zachowań prozdrowotnych. Zajęcia maja na celu rozbudzenie zainteresowań różnymi formami aktywności fizycznej, poznanie walorów rekreacyjno- sportowych regionu.

Koło artystyczne „ Mam talent” - celem koła jest rozwijanie talentów artystycznych oraz uwrażliwienie na walory estetyczne wychowanków. Zajęcia maja na celu pobudzenie wyobraźni i inicjatywy twórczej oraz kształcenia potrzeby rozwijania własnych uzdolnień.

Koło plastyczno- techniczne „ Barwy Tęczy” -celem koła jest kształtowanie osobowości poprzez aktywna działalność plastyczną i wszechstronny rozwój młodzieży w kierunku uwrażliwienia na sztukę. Zajęci maja na celu rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kształtowanie postawy twórczej i wyzwolenia radości tworzenia.

Koło ekologiczne „Przyrodnik”- celem koła jest skuteczne i efektywne kształtowanie postaw młodzieży zgodnie z etyką ekologii. Zajęcia maja na celu pogłębić wiedzę, rozwinąć świadomość ekologiczną i wzbudzić poczucie odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska przyrodniczego.

W Centrum w Jabłonce funkcjonują cztery tematyczne koła zainteresowań tj.:

Koło sportowo-rekreacyjne „Adrenalina” -celem koła jest upowszechnienie kultury fizycznej, podnoszenie sprawności oraz propagowanie zdrowego stylu życia.

Koło kulturalne „Fabryka Marzeń”- celem tego koła jest przygotowanie młodzieży do różnych wystąpień na akademie okolicznościowe, przedstawienia, konkursy , występy. Przygotowanie do występów przed szersza publicznością i zaproszonymi gośćmi.

Koło plastyczne „Kleks”- koncepcja tego koła zakłada integrację wiedzy plastycznej z umiejętnościami plastycznymi. Na zajęciach rozwijana jest indywidualna ekspresja twórcza, działania w grupie.

Koło ekologiczne „Eko- zakręceni”- celem koła jest edukacja ekologiczna, kształtowanie umiejętności perspektywicznego myślenia oraz wzbogacenie wiedzy i świadomości ekologicznej. Uczestnicy maja tez za zadanie organizować imprezy i konkursy ekologiczne.

 

 

36162