Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Historia

Treść

Początki OHP w Szczawnicy sięgają 1987r. Wówczas został powołany do życia Środowiskowy Hufiec Pracy funkcjonujący przy Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej a następnie przekształcony 1 lipca 1996r.  w  Ośrodek Szkolenia i Wychowania.

Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy zostało utworzone na podstawie  Zarządzenia Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy Nr 35/BOPK-ZOP  z dnia 14 grudnia 1999r. Powstało ono w miejsce zniesionego w/w zarządzeniem Ośrodka Szkolenia i Wychowania jako Centrum w organizacji.

Początki OHP na Orawie sięgają 1996r. kiedy to został powołany Środowiskowy Hufiec Pracy w Lipnicy Wielkiej. Funkcjonował on do 2000 roku, przekształcony w Ośrodek Szkolenia i Wychowania.

W celu dostosowania struktury organizacyjnej Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy do potrzeb wynikających z organizacji i działalności Ochotniczych Hufców Pracy, do struktury Centrum w Szczawnicy włączono Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Jabłonce (Zarządzenie Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy Nr 9/BOPK-ZOP  z dnia 30 maja 2000r.). W takiej strukturze funkcjonuje Centrum do chwili obecnej.

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy/Jabłonce funkcjonuje w dwóch miejscowościach powiatu nowotarskiego, odległych od siebie ok. 80 km.

Centrum zorganizowane jest w formie mieszanej tj. bez zakwaterowania i stacjonarnej, do której młodzież jest przyjmowana z terenu całej Polski. Centrum funkcjonuje przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

Centrum prowadzi warsztaty szkoleniowo – produkcyjne w zakresie:

  • napraw pojazdów samochodowych wraz ze stacją kontroli pojazdów celem nauki zawodu mechanik pojazdów samochodowych,
  • zakwaterowania i wyżywienia w ramach nauki zawodu kucharz,
  • kształcenia praktycznego w zawodzie fryzjer,

Od chwili powstania CKiW prowadzono starania w celu dostosowania obiektów dla potrzeb młodzieży i praktycznej nauki zawodu, gwarantujący odpowiedni poziom wychowania i kształcenia zawodowego.

Realizowano następujące inwestycje:

  • adaptacja i modernizacja budynku administracyjnego na internat w Szczawnicy. Roboty były realizowane w latach 1997 – 1999. W obiekcie znajduje się internat dla młodzieży na  43 miejsca wraz z kuchnią i stołówką. W roku 2020 dokonano kompleksowej wymiany zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej . 
  • modernizacja kotłowni w Szczawnicy z węglowej na olejową. Zadanie zostało zrealizowane w 1999 roku. W roku 2020 dokonano kolejnej modernizacji, dostosowującej istniejącą kotłownię (kotły) do opalania gazem ziemnym.
  • adaptacja i modernizacja budynku szwalni w Jabłonce na internat, warsztaty praktycznej nauki zawodu (kucharz, fryzjer) oraz zaplecze administracyjne w latach 1999-2000r. W budynku tym znajduje się internat dla młodzieży ( 42 osób), stołówka, jadalnia, sala technologiczna do nauki zawodu kucharz, sala technologiczna do  nauki zawodu fryzjer, sale dydaktyczno-szkoleniowe, sala komputerowa, świetlica, sala rekreacyjna.
  • adaptacja i modernizacja budynku magazynowego w Szczawnicy na potrzeby dydaktyczne i warsztaty praktycznej nauki zawodu fryzjer i kucharz. Inwestycja została zrealizowana dwuetapowo, I etap w roku 2000 a II etap w roku 2001.
  • modernizacja budynku warsztatów samochodowych w Szczawnicy (przebudowa dachu, docieplenie, wymiana stolarki itp.). W obiekcie tym znajduje się stacja obsługi pojazdów samochodowych wraz ze stacją kontroli pojazdów, warsztat obróbki ręcznej i stanowisko obróbki mechanicznej, stanowiska naprawy i wymiany ogumienia, warsztat naprawy urządzeń i instalacji elektrycznych pojazdów samochodowych, stanowisko obsługi klimatyzacji w pojazdach samochodowych, stanowisko do konserwacji podwozi samochodowych oraz zaplecze socjalne. W roku 2020 obiekt zostal poddany termomodernizacji.
  • budowa nowego internatu w latach 2004 – 2008. W obiekcie znajduje się cześć internatowo - mieszkalna na 103 miejsca, kuchnia z zapleczem, jadalnia, świetlica, pomieszczenia magazynowe, sale wykładowe. W budynku tym znajdują się również pomieszczenia biurowe dla  administracji Centrum.

Do 2004 roku CKiW OHP kształciło młodzież systemem kursowym w następujących zawodach : kuchmistrz, murarz – tynkarz, gdzie młodzież odbywała praktyczną naukę zawodu u pracodawców.     

W roku szkolnym 2004/2005 w Szczawnicy a w roku szkolnym 2005/2006 w Jabłonce, Centrum Kształcenia i Wychowania OHP podjęło współpracę z prywatnym podmiotem gospodarczym (Zakład Produkcyjno Szkoleniowy) dzięki czemu w tych miejscowościach powołano do życia szkoły zawodowe (obecnie szkoły branżowe I stopnia). Szkoła zawodowa jest szkołą bezpłatną dla młodzieży. Młodzież objęta opieką ma status pracownika młodocianego.

Do szkół, których organem założycielskim jest samorząd terytorialny, uczęszcza blisko 60 % uczestników, pozostałe 40 % uczęszcza do szkół których organem prowadzącym jest podmiot prywatny. Wszystkie szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych. 

Kształcimy młodzież w następujących kierunkach: kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, cukiernik, murarz – tynkarz, elektromechanik oraz inne zawody które uruchamiane są zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy. Oprócz kształcenia w zawodach młodzież może zdobyć dodatkowe kwalifikacje na kursach: kelner – barman, kosmetyczka z elementami wizażu, spawacz, carving, operator wózków widłowych, kurs prawa jazdy kat. B, operator koparko – ładowarek i inne.

Młodzież będąca uczestnikami CKiW OHP w Szczawnicy/Jabłonce ma możliwość zakwaterowania w internacie gdzie pobyt wraz z wyżywieniem jest bezpłatny.

36162